toggle menu
toggle menu

Kuruluşumuz üst yönetimi tarafından onaylanmış, Çevre Yönetimi konusundaki hedefleri ve Çevre Yönetim Sistemi performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir Çevre politikası oluşturulmuştur.

Kuruluşumuz çevre politikasını oluştururken aşağıdaki kriterleri dikkate almıştır;

 • Kuruluşumuzun  bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri
 • Kuruluşumuzun  değerleri ve şartları
 • Kuruluşumuzun iş stratejisi
 • Yasal ve diğer gereksinimler
 • Çevresel konularla ilgili her türlü beyan
 • Müşteri,ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri
 • Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki performansı
 • Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler
 • Gerekli kaynaklar
 • Çalışanların katkısı
 • Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı

Kuruluşumuzun  yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak  etkin bir şekilde belirlemiş ve  açıklamış olduğu Çevre politikası;

 • Kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetlerinin mahiyeti, ölçek ve çevre etkilerine uygunluğunu,
 • Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren,
 • Asgari olarak yürürlükteki uygulanabilir Çevreyle ilgili yasalarına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdü içeren,
 • Dökümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta,
 • Kendiliğinden tabi olduğu ve diğer şartlara riayet edeceğine dair taahhütlerini içeren ve çevre amaç ve hedeflerini tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi ifa edecek politikayı belirlemek ve bu politikanın şirket içinde, tüm seviyelerde eksiksiz olarak bilinmesini, anlaşılmasını,ve bütün çalışmaların bu politikaya uygun olmasını,
 • Müşteri,ziyaretçi ve işletme sınırları içerisine girebilecek ilgili taraflar için ulaşılabilir düzeyde Kuruluşumuz için uygunluk ve geçerliliğini sürmesini sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Kuruluşumuzun oluşturmuş olduğu Çevre  politikası firmamızın merkezinde ve birimlerimizde çevre yönetim sistemi performansından etkilenebilecek  çalışanlara ve ilgili taraflara çeşitli yerlerde asılmak kaydıyla iletilmektedir.

Ayrıca kuruluşumuz tarafından çevre politikası, Çevre politikasının süregelen uygunluk ve etkinliğinin devamını sağlamak, uygulanabilir yasalara ve organizasyon şartlarına uyumunu değerlendirmek, tanımlanmış çevre boyutlarının büyüklüğüne uygunluğunu ve çevre hedeflerini karşılama düzeyini değerlendirmek için periyodik olarak yapılan yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirmektedir.

 • Çevre kirliliğine etki eden etkenleri kontrol altında tutarak en aza indirmek,
 • Kaynak israfını engellemek
 • Kuruluşumuz personelini ve ilgili kuruluşları çevre  konusunda bilinçlendirmek,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

çevre politikamızdır.